เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย GPAS 5 Steps

เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2564  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ศน.บำรุงรัตน์ เจนนาวิน และศน.ประพรศิลป์ ชมนก ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย GPAS 5 Steps ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา