เยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Meet เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและนักเรียน

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำทีมบริหารเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Meet เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและนักเรียน ตามช่องทางการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา