เยี่ยมบ้าน และติดตามการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ลงพื้นที่ติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อสำรวจ ติดตาม สอบถามปัญหา และให้ผู้ปกครองคลายกังวลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เรียนผ่านทางสมาร์ทโฟน และนักเรียนบางส่วนที่ต้องช่วยงานผู้ปกครอง ก็จะทบทวนบทเรียนย้อนหลังผ่านทาง YouTube และเว็บไซต์ DLTV ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการสร้างกลุ่ม LINE และกลุ่ม Facebook เพื่อให้นักเรียนนำคำถาม และข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน มาสอบถามครูประจำวิชาได้