เรียนรู้การป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และโทษของยาเสพติด

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565  พ.ต.อ.สมชาย ชำนิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ และคณะ ให้ความอนุเคราะห์มอบความรู้กับนักเรียน เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด  เพื่อให้นักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญ และสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดในอนาคตได้ ในโอกาสนี้ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบพระคุณ คณะวิทยากรทุกท่าน ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา