เรียนรู้พิษภัยของการละเมิดทางอิเลคทรอนิกส์ ฯ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พ.ต.อ.สมชาย ชำนิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อำเภอกงไกรลาศ และคณะ ให้ความอนุเคราะห์มอบความรู้กับนักเรียน เกี่ยวกับพิษภัยของการละเมิดทางอิเลคทรอนิกส์ ฯ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญ และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีในอนาคตได้ ในโอกาสนี้ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบพระคุณ คณะวิทยากรทุกท่าน ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา