แจ้งปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVId-19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่ 2565