แชร์ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแชร์ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา