แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พร้อมด้วยนางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์  ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาออกแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ได้แก่ โรงเรียนในตำบลป่าแฝก ไกรกลาง กกแรต ไกรนอก บ้านใหม่สุขเกษม บ้านกง  ดงเดือย  และประดู่เฒ่า