แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายงานแนะแนวโรงเรียน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเสมอภาคให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา