แปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของชาว กงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คณะครูช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลใส่ปุ๋ยข้าวในแปลงนาสาธิต ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน และชุมชน ซึ่งแปลงนาสาธิตแห่งนี้ อยู่บริเวรฝั่งทิศตะวันตกติดกับสนามบาสเกตบอลของโรงเรียน พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ และจะให้ผลผลิตในเร็วๆ นี้ ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา