แสดงสัญลักษณ์และให้คำมั่นสัญญาต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา แสดงสัญลักษณ์และให้คำมั่นสัญญาต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Intergrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖