โครงการการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ นำครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เข้าร่วมอบรมตามโครงการ “การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 เพื่อทบทวนและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม