โครงการการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

วันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์  ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ และคณะผู้นำยุวกาชาด  ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา นำทีมโดยนางสาววารี เกตุอ่อน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ณ  ห้องประชุม ๕๐ ปี   โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา