โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบคุณสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ที่ได้จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนในเรื่องกฎจราจร เทคนิคในการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจัดให้มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ มีนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา