โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นวันที่สี่ กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการบรรยายหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและการ สืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางพระราชดำริสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิทยากรจิตอาสา 904 และกิจกรรมร่วมมือ ร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ขึ้น ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่ม เปิดเวทีอภิปรายระดมความคิด เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และถอดบทเรียน ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา​ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย