โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2564 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดสำนึกรักสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานพิธีเปิดการอบรม ให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทรงงานหนักและต้นแบบในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9” โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการฯ ท่านนายอำเภอกงไกรลาศ และหัวหน้าส่วนราชการใน อ.กงไกรลาศ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเกตเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา