โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.๙ (Performance Agreement : PA)

วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๕   นายสุทน ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.๙  (Performance Agreement : PA) รูปแบบ Online  ผ่านโปรแกรม Zoom  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกิตติ์  สิริวัฒนาทากุล  เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้