โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอนเสริม เติมเต็มความรู้ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอนเสริม เติมเต็มความรู้ ปีการศึกษา 2563 “กลุ่มสหวิทยาเขต เจ้าราม” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โรงเรียนหนองตูมวิทยา และโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จำนวน 180 คน ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา