โครงการสร้างเสริมสุขภาพฟันในเด็ก ปีการศึกษา2565

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพฟันในเด็กให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพฟันสำหรับเด็กอย่างถูกวิธี  โดยมีทันตแพทย์ พยาบาลกงไกรลาศ  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา