โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์  และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย  มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม  ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  และลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย