โครงการอบรมสมาธิในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมสมาธิในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา การปฏิบัติสมาธิภาวนา และเกิดศรัทธามุ่งมั่นที่จะแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 245 วัดไพรงาม ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา