โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามอบน้ำดื่มให้กับสถานที่ศูนย์พักคอย

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางสมพร  สินสมุทร และนายจีระศักดิ์  พวงขจร  เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์พักคอยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านใหม่เจริญผล บ้านน้ำพุ บ้านหนองจิก และบ้านห้วยยั้ง เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา