โรงเรียนกงไกรลาศวิทยารับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศทางไกล (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร รับการนิเทศ ติดตาม การบริหารการจัดการเรียนการสอนและเตรียมเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยรูปแบบการนิเทศทางไกล (ออนไลน์) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอิศราวุฒ ส้มซ่า และนางประพรศิลป์ ชมนก ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา