โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่  18  ตุลาคม  2564  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พร้อมด้วย  นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์  และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน  รองผู้อำนวยการฯ  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสอบในวันที่ 8 และ วันที่ 12 ตุลาคม2564ภายใต้แนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา