โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำคณะครู เผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน อาทิ กงไกรลาศวิทยา 5ต โมเดล,  กิจกรรม 6 ไม้ผลัดส่งต่อความดี,  ทักษะชีวิต,ทักษะอาชีพ, ทักษะวิชาการ,  กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาบุคลากร  ต่อคณะกรรมการประเมินการเพื่อขอเลื่อนการมีวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ของ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย