โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ส่งผล
ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา