โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา บริหารงานโดยนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำคณะครูแกนนำได้แก่ นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ นางมะลิวัลย์ ทองอินทร์ นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์ นายธนะกฤต ครุฑเพ็ชร และคณะนักเรียนแกนนำศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก