โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อม ! คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตาม​นโยบายของรัฐบาล ณ โรงพยาบาลกงไกรลาศ ซึ่ง ณ ขณะนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แล้วรวมทั้งสิ้น 44 คน