ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และคณะครูบุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแป้ง ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันยุงลายภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา