ให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านต่ออีก 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564