อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทย์ฯ