สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประชุม