การรับวัคซีนป้องกันโรค โควิด–19 (Pfizer) เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา