โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามอบน้ำดื่มให้กับสถานที่ศูนย์พักคอย