ร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น