7 มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)