Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมและถ่ายทอดสดผลงานนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ในงาน “การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ประกาศเดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน  ก้ามข้ามสภาวะวิกฤติ COVID-19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting ในการนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา