อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้ในยุค New Normal