ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน