ประชุมชี้แจงและนัดหมายผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)