อบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)