ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ