ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากงไกรลาศ มอบเงินสนับสนุนและบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน