การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรมในโรงเรียน

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA online พ.ศ.๒๕๖๖

พฤติกรรมทางจริยธรรม Do’s and Don’ts