การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา