การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566