กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2565ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันจรวดขวดน้ำ  เครื่องบินพลังยาง วาดภาพวิทยาศาสตร์ โยนไข่ไม่แตก แข่งขัน STEM  แข่งขัน TikTok Young Science และการแข่งขันอีกมากมาย  ร่วมทั้งเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  และเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีใน  พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา