กิจกรรมเปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด และพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด และพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด  ยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม  เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด  และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด  จัดขึ้น ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา