ขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายนอก EIT

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายนอก

1.ด้านคุณภาพการดำเนินงาน

2.ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร

3.ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน
**ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2566
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaH-kkHS6V4r3Y1OKJdZJ1vQ9T9_MujTl0Az5Zgb1ZEznhw