คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

คู่มือการประเมินคุณภาพ-ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา-ปี2565.1


คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565

1.-คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ-ปีการศึกษา-2565.1คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กลุ่มบริหารบุคคล ปีการศึกษา 2565

O13คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา65คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

คู่มือการบริหารงาน-กลุ่มบริหารวิชาการวิชาการ-ปี-2565


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่)

คู่มือการปฏิบัติงาน-งานอาคารสถานที่


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกิจการนักเรียน

o13-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ


คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ