ตารางเรียนระดับชั้น ม.1 และช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11-15 มค. 2563

รหัสวิชารายวิชาครูประจำวิชาข้อมูลการเข้าร่วม
ท21102  ภาษาไทย วริศรา เรียงเรียบFacebook, messenger :ม.1 
ค21102  คณิตศาสตร์ นางปราณี  มั่นประสงค์  นางศิรดา  เนียมหอมFacebook, messenger :ม.1 
ว21102  วิทยาศาสตร์ นายจารึก  ใบกุhttps://www.facebook.com/groups/866034320864326/permalink/866104407523984/
ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี 1นางสาวรัชนีกร วงษ์วัชFacebook message : 1/1-1/6 วิชาออกแบบ
ส21102 สังคมศึกษา นางสมพร​ สินสมุทรFacebook, messenger,line   : 1/1-1/6 
ส21104 ประวัติศาสตร์ นางอาภรณ์ มนตรีhttps://line.me/R/meeting/c0b070b3b620420faf48cb0ef23a2283
พ21102 สุขศึกษานางสาวสายลม ขวัญเขียวhttps://meet.google.com/dnj-hwra-pib 
พ21104 กรีฑา นางสาวศศิพร จันทร์ศรีhttps://meet.google.com/bwk-sfju-xas 
ศ21102 ศิลปะ   
ง21102 การงานอาชีพนางสาวหทัยชนก สิงห์คำhttps://meet.google.com/khp-mcrx-nwd
อ21102 ภาษาอังกฤษ นางวราภรณ์    พันธุ์พืชม.1/1 , ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6  : ไลน์กลุ่มของแต่ละห้อง
  นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์https://meet.google.com/vzw-ssgd-mgn
   FB Messenger : ENG M.1/2
ค20202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางปราณี  มั่นประสงค์Facebook, messenger :ม.1
ว20202ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลายนายนรินทร มนตรีhttps://line.me/R/meeting/c650d471112049c09518b5ae569615f7
ง20202  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศนางอรสา ศรีสันต์ม.1/1 : https://www.facebook.com/groups/292651778811125
ม.1/2 : https://www.facebook.com/groups/273996390547952
ม.1/3 : https://www.facebook.com/groups/404736047150490
ม.1/4 : https://www.facebook.com/groups/279761563347195
ม.1/5 : https://www.facebook.com/groups/970339243379127
ม.1/6 : https://www.facebook.com/groups/978684182566986
ส20232  หน้าที่พลเมือง 2นางสมพร​ สินสมุทรFacebook, messenger, line   : 1/1-1/6 บูรณาการกับรหัสวิชา​ ส21102
อ21212ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Teacher Avon Facebook messenger
ง20245เกษตรอินทรีย์ 2  
ง20247ประดิษฐ์ของชำร่วย  
ง20249ปลูกดอกไม้ประดับ 2  
ง20253งานถัก 2นางวราภรณ์ พันธุ์พืชFacebook messenger
ง20274การถนอมอาหาร 2นางอาภรณ์ มนตรีhttps://line.me/R/meeting/c0b070b3b620420faf48cb0ef23a2283
ศ20208แตรวง 2  
ง20281อาหารว่าง 2นางสาวหทัยชนก สิงห์คำhttps://meet.google.com/syt-tocs-wbc
ง20282กระเป๋าผ้าทำมือนางปราณี  มั่นประสงค์Facebook, messenger :ม.1
ศ20214ศิลป์สร้างสรรค์ 2  
ง20251เครื่องดื่มสมุนไพร 2นางสมพร​ สินสมุทรFacebook, messenger,line   :ม.1